แยกโนนหงษ์ทอ

ง ฝั่งหมู่บ้านศุภาลัยโมด้า

+ 094-5022-500,089-9470-858

โรงพยาบาลสัตว์ฮักอุบล

มนุษย์ต้องมีแนวทาง"เคารพโลกและชีวิตที่หลากหลาย"
และตระหนักว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดพึ่งพาซึ่งกันและกันและชีวิตทุกรูปแบบมีคุณค่า
ไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับมนุษย์หรือไม่ มนุษย์ต้องปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
ด้วยความเคารพและเกรงใจ
...
หลักสวัสดิภาพสัตว์จึงเปรียบเหมือนมาตรการขั้นพื้นฐาน
ที่มนุษย์รับรองสิทธิการดำรงอยู่ของสัตว์
ในฐานะสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเช่นเดียวกับมนุษย์

(The earth charter 2005 ซึ่งรับรองโดย UNESCO)

วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

โรงพยาบาลสัตว์ฮักอุบล มุ่งมั่นพัฒนาการบริบาลทางสัตวแพทย์ด้วยคุณธรรม
จริยธรรมและการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่มีความรุนแรง ผู้ติดเชื้อและ
แสดงอาการจะเสียชีวิตทุกราย จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการควบคุมป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ>>