แยกโนนหงษ์ทอง ฝั่งหมู่บ้านศุภาลัยโมด้า

094-5022-500,089-9470-858

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่มีความรุนแรงมาก ผู้ป่วยจะเสีย
ชีวิตทุกรายหากมีการแสดงอาการแล้ว ผู้ป่วยจะมีไข้ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวคันบริเวณรอย
แผลที่ถูกสัตว์กัด ต่อมาจะหงุดหงิด ตื่นเต้น ไวต่อสิ่งเร้า (แสง เสียง ลม ฯ) ม่านตาขยาย
น้ำลายไหลมาก กล้ามเนื้อคอกระตุกเกร็งขณะที่ผู้ป่วยพยายามกลืนอาหาร หรือสำลัก
เวลาดื่มน้ำ ทำให้เกิดอาการ“กลัวน้ำ”เพ้อคลั่งสลับกับอาการสงบ ชักระยะสุดท้าย
ผู้ป่วยจะเกิดอาการอัมพาต โดยแขนขาอ่อนแรง กรณีไม่ได้รับการรักษาประคับประคอง
มักป่วยอยู่ประมาณ 2-6 วัน และเสียชีวิต เนื่องจากอัมพาตของกล้ามเนื้อระบบทางเดิน
หายใจ

สาเหตุของโรค
เกิดจากเชื้อไวรัส Rabies เป็น Rhabdovirus ใน genus “Lyssavirus

การระบาดของโรค
การระบาดของโรคส่วนใหญ่อยู่ในประเทศด้อยพัฒนา หรือกำลังพัฒนา
คาดว่ามีผู้เสียชีวิตปีละกว่า 55,000 คน ในประเทศไทยผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลง
ตามลำดับจาก 370 คน ในปี พ.ศ. 2523 เป็น 30 คน ในปี พ.ศ. 2545 และ 8 คน ใน
ปี 2551 จนในปัจจุบันปี 2557 พบเพียง 7 คน โรคพิษสุนัขบ้าในทวีปเอเชียมักมีสุนัข
เป็นสัตว์นำโรคที่สำคัญ ต่างจากในทวีปยุโรปที่พบมีปัญหาในสัตว์ป่า เช่น สุนัขจิ้งจอก
และค้างคาว พบการรายงานโรคนี้ในค้างคาวในประเทศเดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์และ
เยอรมันตะวันตก นอกจากนี้ ยังพบการรายงานใน สกั๊งค์ แรคคูน และค้างคาว
ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

สัตว์นำโรค
โรคนี้เป็นในสัตว์เลือดอุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้ง
สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เช่น สุนัข แมว สุนัขจิ้งจอก สุนัขป่า หมาใน สกั๊งค์ แรคคูน
พังพอน และค้างคาว
ในประเทศกำลังพัฒนาสุนัขเป็นแหล่งรังโรคที่สำคัญ กระต่าย กระรอก
หนูแร็ท และหนูไมซ์ อาจติดเชื้อได้แต่พบไม่บ่อยนัก ในประเทศไทยสุนัขเป็นสัตว์นำ
โรคหลัก รองลงมาเป็นแมว

วิธีการติดต่อของโรค
เชื้อไวรัสออกมากับน้ำลายสัตว์ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเข้าสู่ร่างกายคนทาง
บาดแผลที่สัตว์กัดหรือข่วน บางครั้งพบว่าเชื้อสามารถเข้าทางบาดแผลตามผิวหนังที่ยัง
ไม่หาย หรือเข้าทางเยื่อบุตา ปาก จมูก ที่ไม่มีแผลหรือรอยฉีกขาดได้
การติดต่อจากคนถึงคน ตามทฤษฎีแล้วสามารถเกิดได้ เนื่องจากมีการพบเชื้อ
virus ในน้ำลาย และสารคัดหลั่งของผู้ป่วย แต่ยังไม่เคยมีรายงานยืนยันที่แน่ชัด การติดต่อ
โดยการหายใจมีโอกาสพบน้อยมาก ซึ่งมีรายงานการติดต่อทางระบบทางเดินหายใจใน
ถ้ำค้างคาว และมีรายงานการติดเชื้อในห้องปฏิบัติการในประเทศฝรั่งเศสขณะเตรียม
การผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะฟักตัว
ระยะฟักตัว คือ ระยะเวลาที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายจนแสดงอาการส่วนใหญ่
ประมาณ 2-8 สัปดาห์ แต่อาจสั้นเพียง 7 วัน หรือยาวนานเกินกว่า 1 ปี ระยะฟักตัวจะ
สั้นหรือยาวขึ้นกับปัจจัยบางประการ ได้แก่ ปริมาณของเชื้อไวรัส ความรุนแรงของ
บาดแผล ปริมาณของปลายประสาทที่ตำแหน่งของแผล และระยะทางจากแผลไปยังสมอง
การล้างแผลทันทีจะมีส่วนช่วยลดจำนวนเชื้อลงได้มาก การล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำ
และสบู่ ล้างให้ถึงก้นแผล ล้างสบู่ออกให้หมดโดยใช้เวลาล้างแผล 15 นาที แล้วใส่ยาฆ่า
เชื้อจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคได้ถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์

ระยะติดต่อของโรค
สุนัขและแมวอาจแพร่เชื้อได้ 1-7 วัน ก่อนเริ่มแสดงอาการป่วย (พบน้อยมาก
ที่จะเร็วกว่า 3 วัน) และตลอดเวลาที่สัตว์ป่วย อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่มีเชื้อไวรัสในน้ำลาย
จนถึงตายรวมแล้วจะไม่เกิน 10 วัน ในสัตว์ป่า เช่น ค้างคาว และ สกั๊งค์ มีรายงานการ
ปล่อยเชื้อในน้ำลายได้เร็วถึง 8–18 วัน ก่อนแสดงอาการ

อาการ
อาการในสุนัข อาการของสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าพบทั้งแบบดุร้ายและแบบซึม
โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
- ระยะเริ่มแรก มีอาการประมาณ 2-3 วัน โดยสุนัขจะมีอารมณ์และอุปนิสัย
เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น สุนัขที่ชอบคลุกคลีกับเจ้าของจะแยกตัวออกไปหลบซุกตัวเงียบๆ
มีอารมณ์หงุดหงิด หรือตัวที่เคยขลาดกลัวคน จะกลับมาคลอเคลีย เริ่มมีไข้เล็กน้อย
ม่านตาขยายกว้างกว่าปกติการตอบสนองต่อแสงของตาลดลง กินข้าว กินน้ำน้อยลง
- ระยะตื่นเต้น คือ เริ่มมีอาการทางประสาท สุนัขจะกระวนกระวายตื่นเต้น
ไม่อยู่นิ่งกัดแทะสิ่งของสิ่งแปลกปลอม กัดทุกสิ่งไม่เลือกหน้า ถ้ากักขัง หรือล่ามไว้จะกัด
กรงหรือโซ่จนเลือดกบปาก โดยไม่แสดงอาการเจ็บปวด เสียงเห่าหอนจะเปลี่ยนไป ตัวแข็ง
บางตัวล้มลงชักกระตุก
- ระยะอัมพาต สุนัขจะมีคางห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปาก
น้ำลายไหล และไม่สามารถใช้ลิ้นได้เลย สุนัขอาจแสดงอาการขยอก หรือขย้อนคล้ายมี
อะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ย ทรงตัวไม่ได้ล้มลงแล้วลุกไม่ได้อาการอัมพาตจะเริ่มจาก
ขาหลังแล้วแผ่ไปทั่วตัวอย่างรวดเร็ว และตายในที่สุด (ภายใน 10 วัน หลังแสดงอาการ)
สุนัขที่แสดงอาการแบบดุร้าย จะแสดงอาการในระยะตื่นเต้นให้เห็นเด่นชัด
และยาวนาน แต่จะแสดงอาการในระยะอัมพาตสั้นมาก ส่วนสุนัขที่แสดงอาการแบบซึม
จะแสดงอาการในระยะตื่นเต้นสั้นมากจนไม่ทันสังเกตเห็น แต่จะแสดงอาการในระยะ
อัมพาตเด่นชัด ซึ่งชนิดซึมจะเป็นอันตรายมาก เนื่องจากวินิจฉัยตามอาการที่แสดงออกได้ยาก
จึงทำให้เจ้าของไปคลุกคลีป้อนยา ป้อนอาหารหรือน้ำจนสัมผัสกับน้ำลายหรือถูกกัดได้

(คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า Rabies Free Area ระดับพื้นสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์)

การฉีดวัคซีน
สัตว์เลี้ยงควรได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่อายุ 3 เดือน
และทำการกระตุ้นครั้งที่สองเมื่ออายุ 4-6 เดือน
และทำการกระตุ้นซ้ำทุก ๆ ปี

 

ภาวะไตวายในสุนัขแมว

โรคหัวใจ

การทำหมัน มดลูกอักเสบ เนื้องอกเต้านม

กอักเสบ เนื้องอกเต้านมโรคติดเชื้อสุนัขแมว

การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันสุนัขแมว

อาการคันและโรคผิวหนังสุนัขแมว