คู่มือการใช้งาน

1.การลงทะเบียน

2.การ Scan QR code ตามจุดต่างๆ ด้วยตนเอง

3.การ Scan QR code ตามจุดต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่

4.การ Scan QR code โดย อสม. หรือบุคลากรทางการแพทย์

5.การเรียกคืน QR code